درباره ما:

...

دسته بندي مطالب

بايگاني

لينك دوستان

لينك هاي روزانه

آزمون علمی علوم تجربی پنجم ابتدایی

نوشته : آقااحمدی | در : ششم بهمن ۱۳۸۸ |

این آزمون براساس کتب چهارم و پنجم ابتدایی طراحی شده است.


1- ازمهمترین صفات دانشمندان...............

  الف)  کنجکاوی وجستجوگری است.                  ب) خوب نگاه کردن ودقت است.

  ج) خوب نگاه کردن ,جستجووتفکراست.           * د) کنجکاوی,تفکروآزمایش است.

2- درکدامیک نمی توان انرژی راذخیره کرد؟

  الف) فنر                   *  ب) پنکه                    ج) بادکنک                 د)  کش

3- وقتی مقداری سبزی را درکیسه ی نایلون قرار می دهیم بعد از مدتی قطرات آب درسطح داخلی کیسه جمع می شوداین امر مربوط به کدام عمل است؟

*  الف) تقطیر                   ب)   تبخیر                    ج)  تصعید                 د) میعان

4- - ذره های سازنده کدام یک از مواد زیر مولکول است؟

  الف: اکسیژن                ب: نقره                     * ج: آهن                 د: طلا

5- چه وقت جسمی سیاه دیده می شود؟

  الف) وقتی که رنگ سیاه راجذمی کند.           * ب) وقتی که تمام رنگ هارا جذب می کند.

  ج) وقتی که تمام رنگ ها رامنعکس کند.            د) وقتی که رنگ سیاه رامنعکس کند.

6- درکدامیک ازموارد زیرتغییرحالتی رخ نمی دهد؟

  الف)  ذوب                    ب)    انجماد                    ج) تبخیر           *  د) انبساط

7- - یک ترکیب از سه عنصر تشکیل شده است هر مولکول این ترکیب چند نوع اتم دارد؟

  * الف: 3             ب: 6                       ج: 9                                 د: 12

8- دو جسم یکدیگر را درصورتی جذب می کنند که ...........

   الف) هردو بار مثبت داشته باشند.                         ب) هردو بار منفی داشته باشند.

 *ج) بارهای مخالف داشته باشند.                           د) بارهای موا فق داشته باشند.

9- عاملی که موجب تغییر شیمیایی نمی شود کدام است؟

*الف)  وزن                 ب)  گرما                     ج) رطوبت                    د)  نور

10- کدامیک از ماشین های زیر درتغییر جهت نیرو به کار می رود؟

  الف)  بیل            *    ب) قرقره                     ج)  کلنگ                   د) قیچی

11- کدامیک از موارد زیر انقباض وانبساط پیدا نمی کند؟

  الف) سیمهای برق                   ب)  ریلهای راه آهن        * ج)  نور            د) هوا

12- چرابرگهای بیشترگیاهانی که درصحراهای گرم وخشک میرویند به خارتبدیل شده اند؟

      الف)  توسط جانوران علفخوار خورده نشوند              ب)  به علت نداشتن آوند

   *ج)  کمترعرق کنندوگیاه آب کمتری از دست بدهد         د)  به خاطرشرایط سخت صحرا

13- درکدامیک ازگزینه های زیرهم تغییر شیمیایی وهم تغییر فیزیکی صورت گرفته است؟

           الف)  تشکیل سنگهای آذرین                            *  ب) خیس کردن کاغذ

             ج) خردکردن سبزی                                     د)  فرسایش خاک دراثرباران

14- چرا وقتی به بالای کوه صعود می کنیم کفشمان برای پایمان تنگ می شود؟

    * الف)  چون بدنمان باد می کند                    ب) چون کفشمان کوچک می شود

          ج) فشار هوای بالای کوه زیاد است            د)  چون عرق می کنیم

15- ازلوله ای آب می گذرد درکدام حالت قطرات آب بیشتری بربدنه لوله ظاهرخواهد شد؟

           الف)   آب لوله سرد وهوای بیرون هم سرد باشد.

             ب) آب درون لوله گرم وهوای بیرون هم گرم باشد.

             ج)  آب درون لوله گرم وهوای بیرون سرد باشد.

         *     د)آب درون لوله سرد وهوای بیرون گرم باشد.

16- عمل غذا سازی(فتو سنتز)درگیاهان مربوط به کدامیک از تبدیل انرژیهاست؟

      الف) ا نرژی نوری به گرمایی            *      ب) ا نرژی نوری به شیمیایی

       ج) ا نرژی گرمایی به نور                         د) ا نرژی شیمیایی به گرمایی

17- کدامیک از خصوصیات آینه های تخت نیست ؟

     الف)  تصویرمانندخود جسم است               ب) اندازه وشکل جسم باتصویرمطابقت دارد

     ج) برگردان جانبی دارد         *   د) فاصله ی جسم تاآینه برابربافاصله ی جسم تاتصویراست

18- کدامیک ازمواردزیر ازخاصیت های محلول مایع نیست؟

            الف)  ماده ی حل شده بطوریکنواخت درمحلول پرا کنده می شود.

            ب) محلول زلال وشفاف است.

            ج) ماده ی حل شده رابه کمک صافی های معمولی نمی توان ازحلال جدا کرد.

         *  د) موادمحلول را از ظاهر آنها می توان تشخیص داد.

19- کدام ویژگی چشم به وسعت دید آن کمک می کند؟

  *  الف)  کروی بودن چشم                                             ب) برآمده بودن قرنیه

       ج) وجود لایه های شفاف                                           د)   عدسی بودن آن

20- کدامیک می تواند درخلاء (خالی از هوا) عبورکند؟

       الف)  صوت                    ب)  گرما             *   ج)  نور              د)هرسه مورد

21- کدامیک از در رفتن استخوانها جلوگیری می کند؟

       الف) غضروف            *   ب) مفصل                  ج) رباط                د) زردپی

22- کدام جمله ا زنظرعلمی صحیح است؟

    *   الف)  اتم ماده ی مرکب نداریم                                 ب) اتم ماده ی ساده نداریم

         ج) مولکول ماده ی مرکب نداریم                               د) مولکول ماده ی ساده نداریم

23- کدام زنجیره ی غذایی درست نیست؟

     الف) انسان       مرغ       گندم                     ب) گرگ      گوسفند      علف

  *ج)  عقاب      گربه        موش                       د) نهنگ       ماهی      جلبک

24- عدسی درچشم چگونه تصویر اجسام را روی پرده ی حساس چشم ایجاد می کند؟

       الف)  مستقیم وکوچکتر                                       ب) مستقیم وبزرگتر

          ج) معکوس وبزرگتر                                 *    د) معکوس وکوچکتر    

 25- یورستن ازآزمایش خود چه نتیجه ای گرفت؟

      الف) خاک ها انواع گوناگونی دارند.             ب) نفوذپذیری آب درخاکها ,متفاوت است.

       ج) خاکها مصارف گوناگون دارند.             * د) گیاهان موادمعدنی لازم را ازخاک می گیرند.

26- کدامیک از لامپ ها اگربسوزد هیچکدام روشن نخواهندشد؟

 

 

     الف) لامپ1            ب) لامپ2          ج)لامپ3            د) لامپ 4

27- وقتی برای یک فرضیه ,درموردیک پدیده ی طبیعی ,دلایل محکمی ارائه شود, آنرا می گویند:

      الف )آزمایش            *ب) نظریه               ج) فرضیه             د) جمع آوری اطلاعات

 28- - در کدام یک از مواد زیر میزان جنب و جوش مولکول ها کمتر است؟

 الف: آب                       ب: الکل                 *  ج: آهن                   د: اکسیژن

29- در کدام یک از مواد زیر مولکول ها فقط در سر جای خود می لرزند؟

* الف: مس                ب: هوا                            ج: هیدروژن                     د: آب

30- اساس کار هر دماسنج بر اساس............. مایع درون آن است.

الف: انبساط               ب: انقباض                     ج: ذوب                *   د:  انبساط و انقباض

31- کدام یک از مواد زیر قبل از ذوب شدن نرم نمی شوند.

  * الف: سرب                      ب: کره                        ج: شیشه                          د: قیر

 32- موادی که دارای نقطه ی ذوب معین هستند، در نقطه ی انجماد به کدام حالت یا حالت ها   می توانند وجود داشته باشند؟

 الف: جامد       ب: مایع         ج: جامد یا مایع                 * د: جامد یا مایع یا هر دو حالت

33- محلول سرکه از کدام نوع است؟

 الف: جامد در مایع        * ب: مایع در مایع                ج: گاز در مایع               د: مایع در جامد

34- کدام زودتر حل می شود؟

             الف: نبات در آب سرد                                    ب: قند در آب گرم   

            * ج: شکر در آب گرم                                     د: نبات در آب گرم

 35-  انرژی موجود در کدام یک با بقیه تفاوت دارد؟

 الف: یک حبه قند         ب: الکل                   ج: زغال سنگ           * د:  فنر کشیده شده

36- کدام یک از انرژی های زیر به دو نوع جنبشی و پتانسیل وجود دارد؟

 الف: گرمایی             ب: الکتریکی                  *  ج: مکانیکی              د: صوتی

 37- در یک لامپ روشن بیشتر انرژی الکتریکی به کدام انرژی تبدیل می شود؟

* الف: گرمایی              ب: الکتریکی                  ج:  نورانی               د:  شیمیایی

 38- در کدام یک از موارد زیر سرعت تبخیر بیشتر می شود؟

الف: سرد شدن هوا از بخار آب                                         ب: افزایش فشار هوا

  ج: کاهش سطح مایع                                                *  د: کاهش جاذبه مولکولی

 39- نقطه جوش آب در چهار شهر مختلف اندازه گیری شده است. ارتفاع کدام شهر از سطح دریا بیشتر است؟

    * الف: شهر 1 با 95 درجه سانتی گراد                           ب: شهر 2 با 96 درجه سانتی گراد

  ج: شهر 3 با 8/98 درجه سانتی گراد                           د: شهر 4 با 100 درجه سانتی گراد

40- کدام یک از موارد زیر از خواص فیزیکی آب نیست؟

 الف: نقطه جوش 100 درجه                                ب: نقطه انجماد صفر درجه

 * ج: کمک به زنگ زدن آهن                                 د: انبساط در صفر درجه

41- میزان انبساط کدام مورد در حجم های مساوی کمتر است؟

  الف:آب                       ب: آهن                      *  ج: پلاستیک                   د: اکسیژن

42- چرا چتربازان چتر خود را هنگام پایین آمدن باز می کنند.

  الف: نیروی وزن خود را کم کنند                   ب: نیروی گرانش بیشتر از نیروی تکیه گاه است.

* ج: نیروی اصطکاک هوا با چتر زیاد است.          د: بر نیروی تکیه گاه هوا غلبه کنند

 

43- کدام یک از موارد زیر دلیل ساختن سد نیست؟

  الف: آبیاری زمینهای کشاورزی                        ب: ایجاد انرژی الکتریکی

   * ج: پرورش ماهی                                  د: جلوگیری از به هدر رفتن آب

 44- چه آبی در صنعت و کشاورزی استفاده می شود؟

* الف: آب شیرین     ب: آب شور          ج: همه آبها                  د: آب تصفیه شده

45-جسمی در 2 متری یک آینه ی تخت قرار دارد. جسم را چه اندازه به آینه نزدیک کنیم تا فاصله جسم تا تصویر 160 سانتی متر شود؟

*الف: 120 سانتی متر         ب: یک متر          ج: 80سانتی متر            د: 90 سانتی متر

46- کدامیک از تغییرات زیر گرماده هستند؟

          الف: تبخیر الکل                     ب: پختن شیرینی        

          *ج: انجماد آب                              د: ذوب یخ      

47- انتشار نور به خط مستقیم کدامیک از پدیده های زیر را توجیه نمی کند؟

          الف: خورشید گرفتگی                      *ب: پدید آمدن شب و روز      

          ج:  بازتاب منظم                                       د:  تشکیل سایه 

48- کدام یک از موارد زیر تغییر فیزیکی است؟

الف: فاسد شدن غذا                                             ب: سوختن چوب       

*ج: حل شدن شکر در آب                                    د: ترش شدن شیر        

49- اگر شخصی دچار کم خونی باشد کدام مواد غذایی را توصیه می کنید؟

          الف: غذای سرشار از پروتیئن      *ب: غذایی که ویتامین B12 و املاح آهن دارد.  

          ج: غذای سرشار از چربی و مواد قندی     د: غذای حاوی ویتامین D و پروتیئن     

  50- درتغییر فیزیکی ............ تغییر نمی کند.

        *الف: رابطه میان مولکول ها                  ب: اتم های سازنده مولول ها    

          ج: خواص ماده                                        د: نوع مولکول ها 

51- کدام یک از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟

        الف: انحلال پذیری در آب                             ب: قابلیت مفتول شدن   

          ج: جلا پذیری                                         *د:  اکسید شدن خود بخودی    

52- کدام یک از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به خط راست است؟

         الف: دیده شدن نور چراغ قوه                ب: انعکاس نور از روی سطح آب         

          *ج: تشکیل سایه                            د: تشکیل کانون در آینه مقعر     

53-  کدام منبع، اطلاعات بیشتری می تواند از درون زمین به زمین شناسان بدهد؟

          الف: مواد آتش نشان ها             ب: چشمه های آب گرم

          *ج: امواج زلزله                                       د: حفر چاه های عمیق   

54- مهم ترین عامل موثر در هوازدگی فیزیکی ...............

          الف: رشد بلورهای کانی های ثانویه در میان درز و شکاف سنگ ها

          ب: تغییرات فشار بر روی سنگ ها        

          *ج: انجماد آب در داخل درز و شکاف سنگ ها  

          د: تغییرات دمای هوا بر روی سنگ ها    

55- اتم های کدام دسته مواد مثل هم می باشند؟ 

      الف- اکسیژن، ئیدروژن، الکل   ب- آب، آهن، ئیدروژن

       ج- اکسیژن، آب، ئیدروژن        *   د- آهن، گوگرد، اکسیژن

56- کدام گروه چشمه ها ی مصنوعی نور می باشند؟ 

     الف- شمع، چراغ نفتی، ستارگان           *ب- شمع، لامپ نورانی، چراغ نفتی

     ج- شمع، خورشید، ماه            د- ستارگان، ماه، چراغ نفتی

57- کدامیک شبیه عدسی کار می کنند؟ 

     الف- آینه های محدب  ب- آینه تخت  ج- لامپ روشنایی  * د- کوره آفتابی

  58- به دمایی که در آن ماده خالص به حالت جامد و مایع در حال تعادل باشد چه می گویند؟

         الف:نقطه ی انجماد                                 ب: نقطه ذوب

       * ج: نقطه ذوب و انجماد                         د: نقطه اشباع

  59- در کدام مواردزیر هرچه جسم به آن نزدیک تر شود، تصویر از آن دورتر می شود؟

          الف: آینه محدب                              *ب: عدسی محدب     

             ج:  آینه تخت                                                 د: عدسی مقعر

 60- درپنج مولکول آب چند اتم بکار رفته است ؟

  الف) 20                  ب) 10                           *ج) 15                       د) 5

  61- برای خنک کردن آب می توان مقداری یخ در داخل آن قرار داد زیرا ....

الف) یخ برای ذوب شدن از محیط اطراف گرما می گیرد.

ب) یخ می تواند به محیط گرما داده و ذوب شود.

ج) دمای یخ  پایین است و محیط اطراف خود را سرد می کند.

د) یخ به عنوان یک نا خالصی در آب باعث پایین آوردن دما می شود.

 62- کدام یک از عوامل زیر از مقدار آب های جاری کاسته و باعث افزایش آب های فرورو می شود؟

الف) شیب زیاد زمین                                           ب) زیاد بودن مقدار گیاخاک         

  ج )پوشش گیاهی کم                                          د) غیر قابل بودن نفوذ زمین

63-  کدامیک از گزینه های زیر ویژگی چشمه است؟

الف) لایه ی آبداری که بر روی لایه ی نفوذناپذیر تشکیل شده

ب) خارج کردن آب از لایه ی آبدار به وسیله ی پمپ برقی

ج) راه یافتن لایه ی آبدار زیر زمینی به طور خود به خود به سطح زمین

د) پایین تر بودن سطح ایستادگی نسبت به دهانه ی چشمه

64-  گوارش شیمیایی غذا در کدام قسمت دستگاه گوارش کرم خاکی انجام می شود؟

الف) چینه دان            ب) روده                            ج) سنگدان                             د) حلق

65-  در کدام یک از جانوران زیر مثانه ی شنا وجود دارد؟

الف) قورباغه ی درختی          ب) اره ماهی              ج) لاک پشت دریایی              د) ماهی قزل آلا

66-  کدام یک از گزینه های زیر مربوط به گیاهان تک لپه است ؟

الف) داشتن مخروط                                                  ب) برگ های سوزنی شکل            

 ج) دستجات آوندی پراکنده در ساقه                               د) اجزا گل 2 یا 5 قسمتی

67-  کدام یک از جانوران زیر با بقیه متفاوت است ؟

الف) میگو                                                                ب) سوسک                

 ج) خرچنگ دراز                                                     د) خرچنگ گرد

مطالب پيشين