درباره ما:

...

دسته بندي مطالب

بايگاني

لينك دوستان

لينك هاي روزانه

مسابقه ی علمی پایه ی پنجم

نوشته : آقااحمدی | در : چهارم بهمن ۱۳۸۷ |

 

1- در ادامه ي مراحل تقسيمات کشوري ، به جاي نقطه چين کدام گزينه را بايد نوشت؟       ...............? استان ? کشور

  الف : شهر              ب : مر کز استان      ج : ناحيه          د : شهرستان

2- تراکم جمعيت در کدام طرف ايران بيشتر است ؟

الف: شمال و شمال شرقي           ب:جنوب و جنوب شرقي              

 ج: شمال و شمال غربي               د: جنوب و جنوب غربي

3- کدام يک از محصولات زير در بيش تر نواحي ايران کشت مي شود؟

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما

4- استان مهم نفت خيز ايران کدام يک از گزينه هاي زيراست؟

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوي           د: بوشهر

5- کدام جمله غلط است

الف: ييلاق يعني رفتن به مناطق سردسير                                   

  ب: ديگ بخار در کارخانه ي صنايع مادر توليد مي شود

ج: رود هاي مهم ترکمنستان از کشورهاي ايران و افغانستان سرچشمه مي گيرند.                   د: هيچ کدام

6- همسايگان غربي ايران کدامند ؟

الف: ترکيه ، عراق          ب: افغانستان، پاکستان        

 ج: ترکمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان

7- کشور ترکمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟

الف : قالي بافي        ب: پنبه            ج: صنايع دستي             د: اسب هاي ترکمني

8- دو قسمت جمهوري آذربايجان به چه وسيله اي از هم جدا شده اند؟

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان

9- مرکز ترکيه و عراق به ترتيب کدام يک از شهرهاي زير است؟

الف: استانبول ،  بغداد              ب: استانبول ، بصره                    

ج: آنکارا ، بصره                        د : آنکارا ، بغداد

10- جلگه ي وسيع سند درکدام کشور قرار دارد؟

الف افغانستان         ب: ترکيه                 ج: پاکستان               د: عراق

 

11- کدام يک از افراد زيرقبل از بعثت پيامبر از دنيا رفت؟

الف: آمنه مادر پيامبر            ب: عبدالله پدر پيامبر                  

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پيامبر          د: همه ي موارد

12- به جانشيني پيامبر چه مي گويند؟

الف: بعثت           ب: بيعت                ج: خلافت                           د: نبوت

13- سلسله ي بني اميه ( امويان) را چه کسي تأسيس کرد؟

الف: ابومسلم خراساني        ب: معاويه             ج: ابوسفيان                  د: يزيد

14- کداميک جزء سلسله هاي ترک زبان که بر ايران حکومت کردند محسوب نمي شود؟

   الف : سامانيان       ب: غزنويان          ج: سلجوقيان                د: خوارزمشاهيان

15- کدام پادشاه خود را وکيل الرّعايا ناميد؟

الف: آقامحمد خان                 ب: شاه اسماعيل                      

  ج: کريم خان زند                             د: ناصرالدين شاه

16- کدام عبارت صحيح است؟

الف: شاه عباس پايتخت صفويه را به اصفهان منتقل کرد.           

 ب: افغان ها هفت سال بر ايران حکومت کردند

ج: مدرسه ي دارالفنون در زمان ناصرالدين شاه و به دستور اميرکبير تأسيس شد.   

 د: همه ي موارد صحيح است

 

17-در زمان ما وظيفه ي رهبري بر عهده ي کيست؟

الف: کسي که اسلام را به خوبي بشناسد.            ب: پيامبر                

 ج: امامان                       د: پيشوايان ديني

18- بر اساس قانون اساسي وظيفه ي دادگستري چيست؟

الف: نظارت بر اجراي درست قوانين        ب: رسيدگي به شکايات مردم       

 ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب

19- در جمهوري اسلامي مهمترين وظيفه ي حکومت چيست؟

ب : پاسداري از دين اسلام و اجراي قوانين اسلامي              الف : نگهباني از استقلال کشور

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ي موارد

20- کدام عبارت غلط است؟

الف: درباره ي همه ي مسائل نمي توان از طريق شورا تصميم گرفت.

ب: مهمترين قانون هر کشور قانون اسلام است.

ج:حکومت جامعه ي ما از نوع ولايت فقيه است.

د: در جامعه ي اسلامي هر کس در برابر رفتار ديگران نيز مسئول است.

 

21- احمد با خود انديشيد  « اگر به آب در حال جوشيدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » اين جمله چيست؟

  الف: فرضيه            ب: نظريه            ج: آزمايش                 د: جمع آوري اطلاعات

22- کدام يک تغيير فيزيکي است؟

  ج   : کپک زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکيل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت

23-  اتم هاي تشکيل دهنده ي کدام ماده مثل هم نمي باشد؟

    الف: آلومينيم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن   

24- در کدام هوا امکان مشاهده ي رنگين کمان وجود دارد؟

   الف: هواي آفتابي و خشک                              ب: هواي ابري و مرطوب

   ج:  هواي مرطوب پس از باران                 د: هواي آفتابي پس از باران

25- چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ي ديگر متفاوت است .

 ب  : چون مواد از حالتي به حالتي ديگر تغيير مي کنند.

د  : چون مولکول ها اتم دارند.           ج   : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.  

26- عامل ايجاد کدام دسته از بيماري هاي زير باکتري ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا             

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

27- محمد هنگام بازي به زمين خورد و پايش زخم شد. اگر خون ريزي شديد نباشد، او قبل از هر کاري بايد...

الف: محل زخم را با آب بشويد      ب: محل زخم را با دستمال ببندد   

  ج: محل زخم را ضد عفوني کند.   د: واکسن کزاز تزريق کند.

28- گياخاک مانند کدام يک از موارد زير در خاک عمل مي کند؟

الف: باکتري ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدني

29- در يک اتاق تاريک ، هيچ چيز ديده نمي شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوري به چيزهايي که در اتاق است نمي رسد.                 

  ب: نوري از چيزهاي موجود در اتاق به چشم نمي رسد.

ج: چيزهايي که در اتاق هستند تمام نورها را جذب مي کنند.       

 د: ممکن است نور به چشم ما مي رسد ولي چشم ما سالم نيست.

30- داروي پني سيلين از کدام يک از موجودات زير به دست مي آيد؟

  الف : جلبک ها            ب: ويروس ها                ج:باکتري ها                  د: قارچ ها

 

31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنيم تا « پنجاه ميليارد و بيست و سه ميليون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: يکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان ميليون             د: يکان ميليارد

32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ي سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سي و پنجم             ب: شش و بيست و چهار سي و پنجم

ج: پنج و بيست و سه سي و پنجم     د: شش و بيست و سه سي و پنجم               

33-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

  34- در جاي خالي چه عددي را قرار دهيم تا تساوي درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

35- مساحت زميني به شکل لوزي به قطرهاي 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

36- کدام گزينه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتيمتر                ب: 1/0 سانتيمتر = يک ميليمتر

ج: 07/4 کيلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009ميليمتر

37-   %30 عدد 120 چند تا مي شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

38- حاصل تفريق دو عدد مرکب ?14    ?56      7  و ?27    ?53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                           

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

39- نسبت وزن يک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کيلوگرم باشد وزن فرزند او چند کيلوگرم است.

الف: 9کيلوگرم             ب: 14 کيلو گرم         ج: 18 کيلوگرم      د: 45 کيلوگرم

40 – دو جعبه ي مکعبي شکل داريم يکي به ابعاد 2سانتيمتر و ديگري به ابعاد 6سانتيمتر. در داخل جعبه ي بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا مي گيرد؟ 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

---------------------------------------------------------------------------

 

شماره

« قرآن و هديه هاي آسمان »

1

كدام يك از مفاهيم زير در زمينه پيام قرآني روبه رو مي باشد ؟ « و اوفوا بالعهد »

1- اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش                         2- شكر نعمت ، نعمتت افزون كند

3- خداوند بر هركاري تواناست                                     4- هر چه كني به خود كني  گر همه نيك و بد كني

 

2

در آيه ی روبرو چند حرف ناخوانا وجود دارد ؟ «ولا تسرفوا انه و لا يحب المسرفين »

1- هشت                                 2- چهار                                   3- دو                                            4- ندارد

 

3

آيه «قل هو الله احد» مربوط به كدام يك از اصول اعتقادي ما مسلمانان مي باشد ؟

1- امامت                      2- توحيد              3- معاد                 4- نبوت

 

4

كدام پيامبر به عنوان يكي از ياران امام زمان (عج) باز مي گردد و با ستمگران مبارزه مي كند ؟

1- حضرت ابراهيم (ع)       2- حضرت عيسي (ع)      3- حضرت محمد(ص)       4- حضرت موسي(ع)

 

5

کتاب آسمانی ما مسلمانان چه نام دارد و از طرف چه کسی آمده است؟

1-تورات-حضرت موسی(ع)         2) قران-حضرت محمد(ص)            3-قران-خدا              4-انجيل- خدا

 

6

واقعه غدير خم ، به كدام اصل از اصول اعتقادي ما مسلمانان مربوط است ؟

1- امامت                            2- توحيد                3- معاد                4- نبوت

 

7

پيامبر گرامي اسلام فرمود : « علي جان ، تو براي من مثل هارون براي ........................ هستي » ؟

1- محمد                         2- موسي                        3- عيسي                   4- ابراهيم

8

كدام گزينه مربوط به اصل اعتقادي «نبوت» است ؟

1- هر كس من مولاي اويم ، اين علي مولاي اوست    2- خداي مهربان از ميان انسانهاي نيكوكار پيامبراني رابرگزيد

3- تو خداي بي نظيري       تو يگانه اي و دانا     4- مثل بوته بعد از مرگ     رشد ديگري داريم

 

9

نهمين فرزند از نسل امام حسين (ع) است . او هم نام پيامبر است و امام ...................... ما شيعيان است ؟

1- دهم           2- نهم            3- دوازدهم                 4- يازدهم

 

«  بخوانيم و بنويسيم »

10

در لغت نامه دهخدا كدام كلمه زودتر از بقيه ديده مي شود ؟

1- ايثار               2- ايران            3- ايلات             4- ايوان

 

11

معادل فارسي كلمه «کامپيوتر» كدام كلمه است ؟

1- دورنگار             2- پايانه                3- رايانه           4- يارانه

 

12

قسمتي از سياره زهره به نام كدام شخصيت بزرگ ايراني نامگذاري شده است ؟

1- آذراندامي            2- آيت اله مرعشي        3- محمود حسابي         4- محمود فرشچيان

 

13

مترادف كلمه « بلند آوازه » كدام است ؟

1- بلند مرتبه    2- بلند همت        3- مشهور             4- مسرور

 

14

قيد اين جمله كدام كلمه است ؟ «مرد بلند قامت در جلسه ، خوب سخنراني كرد »

1- بلند قامت          2- خوب      3- سخنراني كرد           4- مرد

 

15

كدام گزينه «صفت و موصوف» است ؟

1- جنگل خرم                  2- دشت لوت        3- کوه دماوند                            4- دريای خزر

16

كدام يك از فعل هاي زير«مضارع» است؟

1- آمد                             2- خواهد رفت             3- رفت                                     4- مي آيد

17

كدام كلمه ، هم خانواده كلمه ی «جمع» نيست ؟

1- جامد           2- جامع              3- جماعت      4- مجموع

18

در جمله مقابل نهاد كدام است ؟ « هفته آينده دانش آموزان به اردو مي روند »

1- اردو               2- دانش آموزان     3- هفته آينده           4- به اردو مي روند

19

از ميان كلمات زير ، كدام كلمه جمع است ؟

1- اصرار          2- اعماق       3- امكان            4- تابستان

«  رياضي»

20

كدام دسته از اعداد زير بر 6بخش پذير نيست ؟

1) 36-42                 2) 708-402        3) 400-18       4)480-606

21

مساحت مربعي كه هر ضلع آن يك كيلومتر باشد ، چند متر مربع است ؟

1)هزار مترمربع         2)يك كيلومترمربع         3)يك ميليون متر       4) يك ميليون مترمربع

22

  يک دوم   عدد 30 مي شود...... ؟

1) 15            2) 25                 3) 30                  4) 20

23

كدام يك از كسرهاي زير از  يک چهارم   بزرگتر و از دو چهارم    كوچكتر است ؟

1)         سه شانزدهم              2)    يک دوم           3)    سه ششم              4) صفردهم

24

حاصل عبارت مقابل كدام مورد است ؟                            = 33/3-333

1) صفر               2)  77/29               3)   67/329            4) 33/336

25

در زمينی به شکل ذوزنقه، به قاعده های 80 و 60 متر و ارتفاع 50 متر، ساختمان مربع شکلی به قطر 30 متر ،احداث کرديم. چند متر از زمين زير بنا نرفته است؟

1-3050مترمربع       2-6100متر مربع   3-6550مترمربع       4-2600مترمربع

26

يک چهارم از خمس 2کيلومتر مربع چند متر مربع است؟

1-45000                2-50000                  3-20000                 4-100000

27

طول ميله ای 12متر است. 4قطعه ی 3/. متری از آن را بريديم. چه مقدار از ميله باقی مانده است؟

1-8/3 متر                  2-3/8متر             3-10/8 متر             4-8/10متر

28

مادر و دختري روي هم 33 سال سن دارند . اگر نسبت سن مادر به دختر مانند 8به3 باشد سن مادر چند سال است ؟

1) 30 سال              2) 28 سال              3) 24 سال           4) 11 سال

29

كارمندي از ساعت 7:15 بامداد تا ساعت 14:30 كار كرد . اگر در اين ميان 55 دقيقه استراحت كرده باشد او چند ساعت كار كرده است ؟

1) 4:45              2) 6:25           3) 7:15             4) 9:45

30

مساحت زمينی 6هکتار است.اگر طول زمين 300متر باشد، عرض زمين چند متر است؟

1-2متر               2-20متر               3-200متر                 4-2000متر

31

چند متوازی الاضلاع می توان ساخت که طول دو ضلع متوالی آن 3 و 4 سانتی متر باشد؟

1-يک               2- دو                3- سه                 4- بيشتر از سه

32

قيمت يک بلوز با %20 سود 3600 تومان است. اگر اين بلوز را با %30 زيان بفروشند، خريدارچند تومان بايد بپردازد؟

1-2100                2-2300                3-2400                  4-2600

33

ربع از خمس عددی چند درصد آن است؟

1- %4                    2-%10                  3-%20                   4-%25

34

احسان در وسط يک صف ايستاده است . از هر طرف که بشماريم او نفر شانزدهم است.    اين صف چند نفره است؟

1) 325                   2)335                     3) 315                   4) 305

35

12-طنابی 40 متر است. اين طناب را چند برش بزنيم تا به قطعات 8 متری تقسيم شود؟

1) 25                    2) 35                     3) 45                            4) 55

36

13-اندازه ی قطر مربعی 4متر است.   مساحت مثلثی نصف مساحت اين مربع است.مساحت مثلث را به دست آوريد

1)45                        2) 85                  3) 25                          4) 165

37

کسر سه چهارم برابر کداميک می باشد؟

1)4/35                   2)10/345                      3) 80/05                        4)75/05

38

يک پنجم دانش آموزان مدرسه ای در امتحانات نوبت اول ممتاز شناخته شده اند. اين مدرسه 600 نفر دانش آموز دارد. ربع  خمس دانش آموزان ممتازاِن مدرسه را حساب کنيد

1) 1205                       2) 245                        3) 65                           4) هيچکدام5

علوم تجربي

39

كدام يك از تغييرات زير ، تغيير شيميايي است ؟

1- زنگ زدن آهن              2- ريزش باران                3- ذوب شدن آهن                  4- بريدن آهن

 

40

کدام يک از جانداران زير می توانند غذاسازی کنند؟

1- باکتری ها                  2- جلبک ها              3- قارچ ها ی چتری                  4- کپک ها

41

اگر جسمي تمام نورهاي موجود در نور خورشيد را جذب و هيچ كدام را بازتابش نكند ، به چه رنگي ديده مي شود ؟

1- آبي                             2-  زرد                           3- سفيد                                            4- سياه

42

از كدام جاندار زير سنگواره ي بهتري درست مي شود ؟

1- كرم خاكي                  2- كوسه ماهي                  3- فيل                                            4- مگس

43

فضاي بين ذرات تشكيل دهنده ي كدام يك از انواع خاك ها كمتر است ؟

1- خاك باغچه        2- خاك رس         3- خاك باغچه و شن     4- شن

44

هنگام وقوع زلزله از كدام محل ها بايد دوري كرد ؟

1- سقفهاي وسيع-ديوارهاي داخلي                                       2- راهروهاي كم وسعت ديوارهاي خارجي

3- راهروهاي كم وسعت ديوارهاي داخلي                            4- سقف هاي وسيع ديوارهاي خارجي

45

کپک جزء كدام گروه از جانداران زير است ؟

1- باكتري ها                      2- جلبك ها                              3- قارچ ها                             4- ميكروب ها

46

جنس کدام لايه از زمين از آهن و نيکل است؟

1-پوسته                  2-گوشته                3- هسته بيرونی              4-هردوقسمت هسته

47

مهمترين کار منشور چيست؟

1-تشکيل رنگين کمان           2- تشکيل تصوير              3-تجزيه ی نور               4-بازتابش نور

48

کداميک موتور الکتريکی دارد؟

1-سماور برقی                 2- اجاق برقی               3- سشوار                    4-لامپ

تاريخ و مدني

49

مبدا تاريخ مسلمانان چه روزي است ؟

1- بعثت حضرت محمد(ص)                2- تولد حضرت محمد(ص)         3- هجرت مسلمانان به حبشه               4- هجرت پيامبر به مدينه

50

علت پيشرفت دانش و ادب در دوره حكومت بني عباس چه بود ؟

1- انتخاب وزيران ايراني               2- ايراني بودن خلفاي عباسي          3- پايان ستمگري بني اميه              4- شيوه درست حكومت آنان

51

سرزمين ايران در زمان خلافت چه كسي به قلمرو  و  سرزمين هاي اسلامي افزوده شد ؟

1- ابوبكر                                      2- حضرت علي (ع)                           3- عمر                                           4- عثمان

52

خواجه نظام الملك از وزيران كدام سلسله بود ؟

1- خوارزمشاهيان           2- سلجوقيان             3- عباسيان          4- صفويه

53

پايتخت ايران در زمان شاه عباس صفوي كدام شهر بود ؟

1- اصفهان        2- تهران                 3- شيراز                4- مشهد

54

كدام پادشاه مذهب شيعه را را در ايران رسمی اعلام كرد ؟

1- شاه سلطان حسين           2- شاه اسماعيل     3- نادرشاه افشار          4- آقا محمدخان

 

55

تصويب و اجراي قوانين كشور به ترتيب بر عهده ..................و .................................. است ؟

1- دولت ، دادگستري            2- مجلس شوراي اسلامي،دولت          3- دادگستري،دولت            4- مجلس شوراي اسلامي ، دادگستري

56

« همگي به دين كه ريسمان محكم الهي است چنگ بزنيد و از تفرقه بپرهيزيد » نشانه چيست ؟

1- انفاق                         2- تعاون                            3- شورا                                4- وحدت

57

«گسترش صنعت و كشاورزي» كداميك از وظايف حكومت در جامعه اسلامي را نشان مي دهد ؟

1- آموزش و پرورش       2- بهبود زندگي مردم       3- پاسداري از اسلام       4- نگهباني از استقلال

جغرافيا

58

منابع گاز آغاجاري در كداميك از استان هاي زير وجود دارد ؟

1- بوشهر                                2- خراسان رضوي            3- خوزستان      4- هرمزگان

 

59

بزرگترين و مهمترين مجتمع پتروشيمي ايران در كدام شهر است ؟

1- بندر امام خميني                    2- بوشهر                     3- تبريز            4- شيراز

 

60

عراق و افغانستان به ترتيب همسايگان ...............و...................... ايران هستند ؟

1- شمال ،شرقي           2- شرقي ،غربي          3- شمالي ،غربي     4- غربي،شرقي

 

54

كدام يك از كشورهاي زير بندر ندارد ؟

1- افغانستان                       2- پاكستان                     3- تركيه               4- عراق

 

55

مردم كدام يك از شهرهاي زير به زبان تركي صحبت مي كنند ؟

1- ايروان                            2- ازمير                     3- كربلا                           4- عشق آباد

 

 

 

 

 

 

 

مطالب پيشين