درباره ما:

...

دسته بندي مطالب

بايگاني

لينك دوستان

لينك هاي روزانه

سوالات ادبیات

نوشته : آقااحمدی | در : سوم اسفند ۱۳۸۷ |
- کدام واژه با بقیه متفاوت است؟
1)لابد 2) ناگزیر 3) ناگریز 4) ناچار
3- افسانه¬های تاریخی بیشتر در چه کتاب¬هایی آمده است؟
1) هزار و یک شب 2) هفت پیکر 3) شاهنامه 4) مناجات نامه
4- کدام گزینه جمع است؟
1) شامگاهان 2) گرانبها 3) بستان 4) درماندگان
5- در کدام گزینه تشبیه وجود دارد؟
1) برق چون شمشیر بران پاره می¬کرد ابرها را
2) تو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد
3)آشپز که دو تا شد، آش یا شور می¬شود یا بی¬نمک.
4) پا توی کفش کسی کردن
6- بیت (گفت ای آشنا، ببخش مرا خوب در حال من تأمل کن) چند جمله است؟
1) 2 جمله 2) 3 جمله 3) 4 جمله 4) 1 جمله
7- در کدام گزینه «جان بخشی به اشیا» به کار رفته است؟
1) شبنم از روی گل برخاست گفت می¬خواهم آفتاب شوم
2) شب و روز و کوه و دریا همه را تو آفریدی
3) الهی، عنایت تو کوه است و فضل تو دریا
4) الهی، یکتای به بی¬همتایی
8- کدام واژه از نظر دستوری با بقیه فرق دارد؟
1) بینا 2) بینش 3) بیننده 4) توانا
9- در کشور ما همه ساله نمایشگاه کتاب در ماه .................. برگزار می¬شود.
1) اسفند 2) فروردین 3) اردیبهشت 4) مهر
10- املای کدام گزینه با توجه به معنی آن نادرست است؟
1 ) ازدهام : شلوغی 2) قعر: ته 3) تقلّا : کوشش 4) قطور: ضخیم
11- کدام گزینه از نظر مفهوم با بقیه فرق دارد؟
1) فرهنگ¬نامه 2) لغت نامه 3) دانش نامه 4) دایره المعارف
12- در کدام گزینه نهاد و فعل محذوف است؟
1) حالا که صبح است و هوا خوش 2) به گیاه تشنه گفتی
3) تب داشتم دیروز و دیشب 4) برو کارگر باش و امیدوار
13- کدامیک از گزینه¬های زیر می¬تواند یک جمله باشد؟
1) آمد 2) رفتار 3) رفتن 4) آمدن
14- به آخر کدامیک از کلمه¬های زیر پسوند « َ - نده» نمی¬توان افزود؟
1) شوی 2) گوی 3) نیاز 4) نویس
15- کدام گزینه از نظر «آرایه¬ی ادبی» با دیگر گزینه¬ها متفاوت است؟
1) الهی، از بنده خطا آید و از تو عطا.
2) الهی، یکتای بی همتایی، بر همه جیز بینایی.
3) هنر چشمه¬ی زاینده است و دولت پاینده.
4) ژاله¬ها همچون الماسی دانه دانه درخشند.
علوم
16- کدامیک از وسایل زیر نور را در یک نقطه جمع می¬کند؟
1) زیبابین 2) عدسی مقعر 3) آینه تخت 4) عدسی محدب
17- متداول¬ترین حلّال کدام است؟
1) آب 2) الکل 3) بنزین 4) نفت
18- تهیه کدامیک از مواد زیر شبیه تشکیل سنگ آذرین است؟
1) کاشی 2) شیشه 3) گچ 4) آجر
19- جهت مغرب یک آهنربا را با چه حرفی نشان می¬دهند؟
1) N 2) E 3) W 4) S
20- کوچکترین ذره یک جسم که خاصیت آن را دارد ................ گویند.
1) اتم 2) عنصر 3) ملکول 4) مورد الف و ب
21- در ملکول کدام یک از گازهای زیر یک نوع اتم وجود دارد؟
1) قند 2) اکسیژن 3) نمک 4) هوا
22- در کدامیک از گزینه¬های زیر ربایش ملکول از بقیه کمتر است؟
1) چوب 2) آهن 3) جیوه 4) بنزین
23- در شش ملکول آب چند اتم ئیدروژن وجود دارد؟
1) 6 تا 2) 8 تا 3) 12 تا 4) 4 تا
24- مقدار فضای خالی میان ذرات کدام مورد زیر کمتر می¬باشد؟
1) نقره 2) کاغذ 3) جیوه 4) الکل
25- کدامیک از مواد زیر به ترتیب عنصر و ماده مرکب می¬باشد؟
1) قند و آب 2) آهن و اکسیژن 3) ئیدروژن و آب 4) اکسیژن و نیتروژن
26- اکسیژن از دیواره ................... وارد خون می¬شود.
1) نای 2) کیسه هوایی 3) شش 4) نایژه
27- مهمترین ترکیب و مخلوط اطراف ما ................. است.
1) هوا، آب 2) نفت و آب 3) آب و هوا 4) گاز و هوا
28- حجم کدامیک از مواد زیر با افزایش فشار تغییر زیادتر می¬کند؟
1) آب 2) گوگرد 3) اکسیژن 4) جیوه
29- چرا گازها حجم معینی ندارد؟
1) چون ربایش مولکولی¬های آن زیاد است. 2) چون فاصله بین مولکول¬ها خیلی زیاد است
3) چون مولکول¬های آن پیوسته در حال حرکنند 4) چون بین مولکولها آن تقریباً ربایشی وجود ندارد
30- کدام یک از مواد زیر در طبیعت به سه حالت جامد و مایع و گاز یافت می¬شود؟
1) الکل 2)جیوه 3) آب 4) نفت خام

مطالب پيشين