درباره ما:

...

دسته بندي مطالب

بايگاني

لينك دوستان

لينك هاي روزانه

روش تدریس دروس پایه ششم

نوشته : آقااحمدی | در : هفتم آذر ۱۳۹۱ |
كتاب معلم درس كارو فناوري پروژه هاي طراحي و ساخت ششم ابتدايي
مقطع : راهنمای تدریس دبستان،راهنمایی ، دبیرستان
پايه : ابتدایی
آخرين تاريخ بروز رسانى : 1391
مقدمه (251 KB)
بخش اول (460 KB)
بخش دوم (83 KB)
بخش سوم (236 KB)
بخش چهارم (92 KB)
بخش پنجم (304 KB)
بخش ششم (236 KB)
كتاب معلم درس كارو فناوري پودمان هاي كار (خدمات و كشاورزي)ششم ابتدايي
مقطع : راهنمای تدریس دبستان،راهنمایی ، دبیرستان
پايه : ابتدایی
آخرين تاريخ بروز رسانى : 1391
مقدمه (189 KB)
بخش اول (896 KB)
بخش دوم (948 KB)
بخش سوم (982 KB)
بخش چهارم (697 KB)
بخش پنجم (536 KB)
بخش ششم (629 KB)
كتاب معلم درس كارو فناوري پودمان هاي كار(صنعت)ششم ابتدايي
مقطع : راهنمای تدریس دبستان،راهنمایی ، دبیرستان
پايه : ابتدایی
آخرين تاريخ بروز رسانى : 1391
 
مقدمه (1471 KB)
بخش اول (531 KB)
بخش دوم (763 KB)
بخش سوم (132 KB)
بخش چهارم (366 KB)
بخش پنجم (83 KB)
بخش ششم (382 KB)
بخش هفتم (100 KB)
بخش هشتم (256 KB)
بخش نهم (371 KB)
راهنماي تدريس كارو فناوري ششم
مقطع : راهنمای تدریس دبستان،راهنمایی ، دبیرستان
پايه : ابتدایی
آخرين تاريخ بروز رسانى : 1391
مقدمه (261 KB)
بخش اول (1298 KB)
    
    
راهنماي تدريس كاروفناوري اطلاعات و ارتباطات ششم
مقطع : راهنمای تدریس دبستان،راهنمایی ، دبیرستان
پايه : ابتدایی
آخرين تاريخ بروز رسانى : 1391
مقدمه (421 KB)
بخش اول (911 KB)
بخش دوم (880 KB)
بخش سوم (411 KB)
بخش چهارم (794 KB)
بخش پنجم (766 KB)
    
كتاب معلم تفكرو پژوهش ششم
مقطع : راهنمای تدریس دبستان،راهنمایی ، دبیرستان
پايه : ابتدایی
آخرين تاريخ بروز رسانى : 1391
مقدمه (103 KB)
بخش اول (268 KB)
بخش دوم (616 KB)
بخش سوم (489 KB)

مطالب پيشين